Internship SIE 2018

Stagiu de practică studențească în domeniul OSINT organizat de
Serviciul de Informații Externe în anul 2018

Pe baza Protocolului de colaborare încheiat cu Academia de Studii Economice din București (ASE), în cursul anului 2018, Serviciul de Informaţii Externe organizează stagiul de practică în domeniul OSINT (Open Source Intelligence) destinat studenţilor aflaţi la sfârşitul primului an de masterat din facultățile ASE.
Stagiul cuprinde două serii de practică, desfăşurate în lunile iulie și august, la fiecare serie putând participa maximum 4 studenţi.
Numărul de credite transferabile care va fi obţinut în urma efectuării stagiului se stabilește de către ASE.
Stagiul oferă studenţilor participanţi posibilitatea de a dobândi experienţă practică, complementară studiilor universitare, într-un domeniu de activitate rezervat profesioniştilor de elită. Oferim, astfel, o oportunitate pe care partenerii noştri euroatlantici o utilizează de mult timp în dialogul cu mediul universitar.
Pentru a fi acceptaţi la stagiul de practică, doritorii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:
• sunt studenţi în anul I de masterat;
• au exclusiv cetăţenie română şi domiciliul în România;
• nu au cazier judiciar;
• au absolvit cursurile universitare cu nota la licenţă peste 8,50;
• au fost admişi la cursurile de masterat cu nota peste 8,50.

În vederea participării la stagiu, studenţii interesaţi vor depune la secretariatul de la sala 0210 din Clădirea Ion N. Angelescu, cel târziu până la data de 15 aprilie, în două exemplare, un dosar de înscriere care conţine:
a) cerere de înscriere, în care se va preciza și motivaţia participării la stagiu (modelul se găsește la secretariatul facultății și la secretariatul de la sala 0210 din Clădirea Ion N. Angelescu);
b) curriculum vitae actualizat;
c) cel puţin două recomandări din partea unor personalităţi academice sau universitare din domeniul de referinţă ştiinţifică al studentului;
d) adeverinţă care să ateste urmarea cursurilor masterale și nota de admitere la master;
e) copie a diplomei de licenţă sau adeverință care să ateste nota la licență;
f) copie a actului de identitate.
Selecţia studenţilor care îndeplinesc condiţiile de participare se realizează de către o Comisie comună de evaluare, formată din reprezentanţi ai Rectoratului Academiei de Studii Economice şi ai Serviciului de Informații Externe. Având în vedere specificul instituţiei, procesul de selecţie urmăreşte identificarea cu precădere a masteranzilor interesaţi de domeniile geopoliticii şi relaţiilor internaţionale, care au abilităţi de gândire strategică şi cunosc limbi străine. Activitatea Comisiei, care constă în analizarea dosarelor depuse de candidaţi şi, dacă este nevoie, în interviuri cu aceştia, se finalizează până la data de 1 iunie.
Informaţii suplimentare pot fi solicitate la secretariatul Direcției Relații cu mediul economico-social, Piața Romană nr. 6, sala 0210 din Clădirea Ion N. Angelescu, telefon: 021.319.1900 / 530.
1.